Prokura

Pełnomocnik czy organ spółki – kilka słów o prokurencie

W ostatnim czasie w dwóch, różnych, prowadzonych przeze mnie sprawach, podniesiony został zarzut nieważności czynności prawnej (w jednym wypadku – umowy, w drugim – oświadczenia w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem) wywodzony z niewłaściwej reprezentacji osoby prawnej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). W obu przypadkach oświadczenie woli zostało podpisane przez prokurenta (samoistnego). W rejestrze przedsiębiorców ujawnione zostały zaś zasady reprezentacji danej osoby prawnej w sposób odpowiadający regulacji z art. 205 § 1 zdanie drugie k.s.h., zgodnie z którym w przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

 

Podział majątku wspólnego

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym w przypadku darowizny dokonanej do tego majątku przez rodziców jednego z małżonków

W praktyce bardzo często zdarzają się sytuacje, że rodzice jednego z małżonków w czasie małżeństwa dokonują darowizny wartościowych przedmiotów (np. nieruchomości) do ich majątku wspólnego. Małżonkowie jednak stosunkowo szybko rozwodzą się, w konsekwencji czego dochodzi do sprawy o podział majątku wspólnego, w skład którego wchodzi jedynie przedmiot ww. darowizny. W takim przypadku pojawia się pytanie, w jaki sposób zminimalizować w ramach tej sprawy negatywne skutki darowizny dla małżonka będącego dzieckiem darczyńców, a także dla samych darczyńców (zwłaszcza w sytuacji, gdy nie zachodzą podstawy do odwołania darowizny). Wszak darowizna była dokonywana na cele rodziny założonej przez oboje małżonków, a nie w zamiarze przysporzenia drugiemu z małżonków korzyści majątkowej (niejednokrotnie jeszcze winnemu rozkładu pożycia małżeńskiego).

 

Zwolnienie z długu odsetkowego

Dopuszczalność zwolnienia z długu odsetkowego na gruncie ustawy
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

 I jeszcze raz o ustawie z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U.2013 poz.403). Po raz pierwszy pisałem o niej w maju 2013r., analizując art. 10, dotyczący rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Ostatnio spotkałem się z problemem powstałym na gruncie wykładni art. 13 ww. ustawy, a mianowicie czy w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami dopuszczalne jest zwolnienie z długu odsetkowego.

 

Uprawnienia z tytułu rękojmi

Czy kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży na podstawie art. 491 § 1 k.c. z powodu zwłoki sprzedawcy w wymianie rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad (art. 561 § 1 k.c.)?

Przedmiot jednej z porad prawnych, jakich ostatnio udzieliłem, stała się dla mnie asumptem do głębszych rozważań nad zasadnością poglądu wyrażonego przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 czerwca 2005 r., IV CK 786/04 (OSP 2006/10/112 – z glosą W.J. Katnera). W orzeczeniu tym stwierdził bowiem, że "Kupujący (zamawiający) może odstąpić od umowy sprzedaży z powodu zwłoki sprzedawcy (dostawcy) w wymianie wydawanych rzeczy na wolne od wad." Uzasadniając to stanowisko SN wskazał:

 


Strona 1 z 3

SZUKAJ

NAJNOWSZY WPIS

Prokura

Pełnomocnik czy organ spółki – kilka słów o prokurencie W ostatnim czasie w dwóch, różnych, prowadz więcej...