Odpowiedzialność cywilna sędziów

Czy sędziowie mogą ponosić odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wydanie niezgodnego z prawem orzeczenia?

Niejednokrotnie zdarza się, że sądy wydają błędne prawomocne orzeczenia, które zostają wyeliminowane z obrotu dopiero przez Sąd Najwyższy na skutek skargi kasacyjnej (art. 3981 i nast. k.p.c.) lub w trybie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (art. 4241 i nast. k.p.c.). Nie budzi wątpliwości, że w takich wypadkach, gdy jednocześnie strona poniosła szkodę na skutek wydania takiego prawomocnego orzeczenia (a najczęściej w następstwie jego wykonania), może dochodzić jej naprawienia od Skarbu Państwa. Wynika to wprost z art. 417 § 1 k.c., zgodnie z którym, za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. Stosownie zaś do art. 4172 § 2 k.c., jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu ich niezgodności z prawem, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Takim właściwym postępowaniem – w przypadku prawomocnych orzeczeń - są właśnie wspomniane wyżej postępowanie kasacyjne i postępowanie o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

 


Strona 2 z 2

SZUKAJ