Prokura

Pełnomocnik czy organ spółki – kilka słów o prokurencie

W ostatnim czasie w dwóch, różnych, prowadzonych przeze mnie sprawach, podniesiony został zarzut nieważności czynności prawnej (w jednym wypadku – umowy, w drugim – oświadczenia w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem) wywodzony z niewłaściwej reprezentacji osoby prawnej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). W obu przypadkach oświadczenie woli zostało podpisane przez prokurenta (samoistnego). W rejestrze przedsiębiorców ujawnione zostały zaś zasady reprezentacji danej osoby prawnej w sposób odpowiadający regulacji z art. 205 § 1 zdanie drugie k.s.h., zgodnie z którym w przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

 

Zwolnienie z długu odsetkowego

Dopuszczalność zwolnienia z długu odsetkowego na gruncie ustawy
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

 I jeszcze raz o ustawie z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U.2013 poz.403). Po raz pierwszy pisałem o niej w maju 2013r., analizując art. 10, dotyczący rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Ostatnio spotkałem się z problemem powstałym na gruncie wykładni art. 13 ww. ustawy, a mianowicie czy w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami dopuszczalne jest zwolnienie z długu odsetkowego.

 

Nieuczciwa konkurencja

Lucrum cessans i nieuczciwa konkurencja 

Czy w przypadku dochodzenia przez powoda – na podstawie art. 18 ust.t 4) u.z.n.k. w zw. z art. 415 k.c. oraz art. 361 § 1 i § 2 k.c. - roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody w postaci utraconych korzyści, jaką poniósł w związku z dopuszczeniem się przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji, polegającego na wprowadzaniu do obrotu towaru w opakowaniach naśladujących opakowania powoda, wysokość szkody – w braku okoliczności szczególnych - może być ustalona na podstawie zysków pozwanego ze sprzedaży ww. towarów albo w oparciu o ilość towarów wprowadzonych na rynek przez pozwanego oraz jednostkowy zysku (netto) poszkodowanego powoda?

 

Hipoteka przymusowa

Czy wierzyciel, który dysponuje prawomocnym wyrokiem uznającym za bezskuteczną czynność prawną przeniesienia własności nieruchomości może domagać się ustanowienia hipoteki przymusowej na tej nieruchomości?

 

W ostatnim okresie – wobec rosnących zatorów płatniczych i nieuczciwych działań dłużników, „uciekających” z majątkiem przed wierzycielami – coraz większego znaczenia nabierają środki ochrony prawnej, mające na celu zniweczenie skutków takich nieuczciwych praktyk. Jednym z takich środków, po które dość często sięgają wierzyciele, jest skarga pauliańska, uregulowana w art. 527 i nast. k.c. Instytucja ta, wywodząca się jeszcze z prawa rzymskiego, jest przedmiotem dość licznych opracowań naukowych, jak również wypowiedzi Sądu Najwyższego. Analizie jednak w najszerszym zakresie poddawane są przesłanki skargi pauliańskiej, w mniejszym zaś stopniu – następstwa wyroku uwzględniającego taką skargę. Kwestia tej zresztą sam ustawodawca poświęcił zaledwie jeden przepis, tj. art. 532 k.c. Stosownie do jego treści, wierzyciel, względem którego czynność prawna dłużnika została uznana za bezskuteczną, może z pierwszeństwem przed wierzycielami osoby trzeciej dochodzić zaspokojenia z przedmiotów majątkowych, które wskutek czynność uznanej za bezskuteczną wyszły z majątku dłużnika albo do niego nie weszły. Na gruncie brzmienia tego przepisu, pojawia się pytanie, czy wierzyciel, który dysponuje prawomocnym wyrokiem uznającym za bezskuteczną czynność prawną przeniesienia własności nieruchomości dokonanej przez dłużnika z osobą trzecią może się także domagać ustanowienia hipoteki przymusowej na tej nieruchomości?

 


Strona 1 z 2

SZUKAJ