Sprostowanie świadectwa pracy

Termin do wniesienia pozwu o sprostowanie świadectwa pracy

Ostatnio, sporządzając pozew w sprawie o sprostowanie świadectwa pracy, stanąłem przed problemem dotyczącym wykładni art. 97 § 2 (1) k.p. Stanowi on, iż pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa, zaś w razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. Przepis ten nie daje jednak odpowiedzi na pytanie, w jakim terminie pracownik może wnieść do sądu pracy pozew w przypadku gdy pracodawca, pomimo wniosku pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, nie podejmuje żadnych czynności i nie zawiadamia go o odmowie jego sprostowania. Problem ten jest o tyle istotny, iż uchybienie temu terminowi przez pracownika, jest brane przez sąd orzekający w sprawie pod uwagę z urzędu i skutkuje oddaleniem powództwa o sprostowanie świadectwa pracy.

 


SZUKAJ